050 45 26 70 – Dringende hulp nodig, bel 112
×

Verklarende woordenlijst

Weet u graag waarover het gaat? Op deze pagina vindt u een verklaring van woorden, termen en afkortingen die cardiologen vaak gebruiken. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan uw behandelende arts. Zij zijn er voor u en helpen u met een glimlach verder.

 

Angina pectoris Aandoening aan de kransslagaders waarbij plaque (cholesterolafzetting) de kransslagaders vernauwt (aderverkalking). Er stroomt minder zuurstof naar het hart en de hartspier krijgt te maken met zuurstoftekort.
Antiaggregentia Bloedverdunners. Medicatie die de hechting tussen bloedplaatjes afremt en zo de vorming van bloedklonters verhindert
Antiaritmica Geneesmiddelen die het hartritme beïnvloeden
Anticoagulantia Bloedverdunners. Medicatie die de bloedstolling verhindert
Aortastenose Vernauwing van de uitstroomopening van de linkerkamer, meestal veroorzaakt door een aandoening aan de aortaklep.
ASD Atriumseptumdefect. Aangeboren hartafwijking waarbij er een gaatje tussen de rechter- en linkervoorkamer van het hart is.
AVR Aortic Valve Replacement. Aortaklepvervanging
Aritmie Ritmestoornis
Atherosclerose Vetafzetting in de vaatwand
Atherotrombose De plotse vorming van een bloedklonter in een vooraf bestaande vetophoping in de slagaderwand.
Atrium Voorkamer of boezem. Rechter voorkamer: deel van het hart waar het zuurstofarme bloed binnenkomt. Linker voorkamer: deel van het hart waar het zuurstofrijke bloed naar het lichaam gaat.
Ballondilatatie Dotteren, percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA). Openen van een (slag)ader om een vernauwing of verstopping op te lossen met behulp van een kleine ballon die ‘opgeblazen’ wordt in de ader. Daarna wordt er ook een stent geplaatst (zoals een veertje) die de ader openhoudt. De ballon wordt verwijderd, de stent blijft.
Bètablokkers Geneesmiddel dat de hartslag vertraagt naar 50 à 60 slagen per minuut.
Bradycardie Abnormaal trage hartslag. Een afwijkend trage hartslag met minder dan 60 slagen per minuut in rust.
CABG Coronary Arterial Bypass Graft. Overbruggingsoperatie
Cholesterol Cholesterol is een vetstof (lipide) die de mens nodig heeft om cellen, vitamine D, hormonen en galzuren aan te maken. Een teveel aan cholesterol in de bloedbaan kan echter leiden tot vernauwingen.
Coarctatio aortae Vernauwing van de aorta, net onder de aftakking van de bloedvaten die naar de linkerarm leiden. Hierdoor komt de bloed- en dus zuurstofvoorziening in het gedrang.
Coarctectomie Wegsnijden van een vernauwing
CRT Cardiac Resynchronization Therapy. Resynchronisatie Pacemaker bij hartfalen
Diastolisch hartfalen De hartspier ontspant zich niet goed in rustfase en vult zich bijgevolg minder goed met bloed
Diastole Fase waarin het hart ontspant en zich vult met bloed
Diuretica Vochtafdrijvende medicatie. Worden ook wel eens plaspillen genoemd. Werkt in op de vochtafdrijvende functie van de nieren en zorgt er dus voor dat de patiënt meer plast. Op die manier kan oedeem (vochtophoping in longen, voeten, benen…) tegengegaan worden.
ECG Elektrocardiogram. Meting van de elektrische activiteit van het hart. Verschaft informatie over frequentie, ritme, oorsprong en geleiding van de elektrische prikkels in de kamers en voorkamers van het hart.
EEG Elektro-encefalografie. Meting van de elektrische hersenactiviteit
EFO Elektrofysiologisch onderzoek: onderzoek van elektrische geleiding en prikkelvorming in het hart.
EMG Elektromyogram. Onderzoek dat de geleiding van de zenuwen en activiteit van de spieren weergeeft.
EOG Electro-oculogram. Registratie van de oogbeweging
EuroScore European System for Cardiac Operative Risk Evaluation. Europees evaluatiesysteem voor hartoperatierisico
Endocarditis Ontsteking aan de binnenwand van de hartspier en de hartkleppen waardoor de hartfunctie (bloed rondpompen) bemoeilijkt wordt. Wordt meestal veroorzaakt door bacterie uit het eigen lichaam (uit een wonde, bv. na medische ingreep).
Hartfalen Een verstoorde pompfunctie van het hart waardoor er te weinig bloed wordt rondgepompt. Kleine bloedsomloop (hart-longen): bloed en vocht houden zich op in uw lichaam. Grote bloedsomloop (hart-lichaam): bloed en vocht houden zich op in uw longen
Hartinfarct Hartaanval. Volledige blokkade van een kransslagader. Het hart komt in acute zuurstofnood, want er is geen bloeddoorstroming meer. Herkenbaar aan een aanhoudende, drukkende pijn midden in de borst. De oorzaak is een atherotrombose: de plotse vorming van een bloedklonter in een vooraf bestaande vetophoping in de slagaderwand. Het gevolg is blijvende schade aan de hartspier en een daling van diens
Hartklep In het hart bevinden zich vier kleppen die de terugstroom van het bloed naar een vorige fase verhinderen.Atrioventriculaire kleppen of zeilkleppen:

Tricuspidalisklep tussen rechtervoorkamer en rechterkamer Mitralisklep tussen linkervoorkamer en linkerkamer

Slagaderkleppen of halvemaanvormige kleppen:

Pulmonalisklep (longslagaderklep), tussen rechterkamer en longslagader Aortaklep (lichaamsslagaderklep), tussen linkerkamer en lichaamsslagader (aorta)

Hartruis Een geruis dat een arts met een stethoscoop kan waarnemen, veroorzaakt door een turbulente stroming van het hart
Hartslag De pompbeweging die ervoor zorgt dat zuurstofarm bloed naar de longen gaat en zuurstofrijk bloed vervolgens naar het lichaam gaat.
HHK Hartheelkunde, hartchirurgie
Hypertensie Hoge bloeddruk, bloeddruk hoger dan 140/90 mm Hg
Hypotensie Lage bloeddruk, bloeddruk lager dan 90/60 mm Hg
ICD Implanteerbare Cardioverter Defibrillator. Onderhuidse hartstimulator die een elektrische schok geeft wanneer een ritmestoornis of hartstilstand gedetecteerd wordt.
Kleplijden Bij hartkleplijden werkt één of meerdere hartkleppen niet naar behoren: ze gaan niet volledig dicht of open, waardoor het hart overbelast wordt.
Kransslagader Coronaire arterie. Twee vertakkingen van de aorta die het hart zelf in (zuurstofrijk) bloed voorzien.
Kransslagaderlijden Coronair lijden. Een zuurstoftekort in de hartspier door vernauwing of blokkade van de kransslagaders. Er zijn twee soorten: angina pectoris en hartinfarct.
Linkerhartfalen Hartfalen dat de kleine bloedsomloop (hart/longen) betreft. De linkerkant van het hart werkt niet naar behoren. Het bloed keert terug naar de longen en de bloedvaten zijn overbelast. Er ontstaat een vochtophoping in de longen (longoedeem).
Longoedeem Een vochtophoping in de longen, vaak ten gevolge van linkerhartfalen.
MRI MRI-scan, Magnetic Resonance Imaging. Medische beeldvorming aan de hand van magnetische resonantie.
MVR Mitral valve replacement. Mitralisklepvervanging
PCI Percutane coronaire interventie. Ingreep aan de kransslagaders die men via de liesader uitvoert met een katheter.
PFO Patent foramen ovale. Aangeboren hartafwijking waarbij er een tunneltje tussen de rechter- en linkervoorkamer van het hart is.
Rechterhartfalen Hartfalen dat de grote bloedsomloop (hart/lichaam) betreft. De rechterkant van het hart werkt niet naar behoren. Het bloed keert terug naar de organen, weefsels en spieren. Er ontstaat een vochtophoping in uw voeten, benen of buik.
Sinusknoop Een cellengroep in de rechterboezemwand die een elektrische impuls afgeeft en er zo voor zorgt dat het hart periodiek samentrekt.
Stenose Vernauwing
Stent Een (metalen) veertje dat bij vernauwing gebruikt wordt om de ader open te houden.
Systolisch hartfalen De hartspier trekt niet krachtig genoeg samen en pompt bijgevolg minder bloed rond
Systole Fase waarin het hart samentrekt: zuurstofrijk bloed wordt door de linkerkamer naar het lichaam gepompt (via aorta), de rechterkamer pompt ondertussen zuurstofarm bloed naar de longen
Tachycardie Abnormaal snelle hartslag, hartslag van meer dan 100 slagen per minuut
TAVI Transcatheter Aortic Valve Implantation. Percutane aortaklepvervanging via een katheter.
TEE ECG Transesophageal echocardiogram. Echocardiografie via de slokdarm, een iets nauwkeurigere elektrocardiogram.
Ventrikel Kamer. Rechterkamer: deel van het hart waar het zuurstofarme bloed naar de longen gaat. Linkerkamer: deel van het hart waar het zuurstofrijke bloed van de longen het hart binnenkomt.
VKF Voorkamerfibrilleren
VSD Ventrikelseptumdefect. Aangeboren hartafwijking waarbij er een gaatje tussen de rechter- en linkerkamer van het hart is.
VT Kamertachycardie
Wittejashypertensie Verhoogde bloeddruk door de aanwezigheid van een arts